Tên Năm sinh Năm hy sinh Nguyên quán vị trí khu mộ
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1946 Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh Khu: phía Bắc - Hàng: 02 - Số mộ: 20
Nguyễn Hữu Nhạc 1919 1960 Đông Sơn- Yên Thế- Bắc Giang Khu: phía Bắc - Hàng: 02 - Số mộ: 30
Nguyễn Hữu Nhạc 1940 1977 Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninhh Khu: phía Nam - Hàng: 02 - Số mộ: 2
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Cộng Hoa, Nam Sách, Hải Dương Khu: phía Bắc - Hàng: 01 - Số mộ: 20
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương Khu: phía Bắc - Hàng: 10 - Số mộ: 15
Nguyễn Hữu Nhạc 1946 1987 Hòa Vang, Đà Nẵng Khu: phía Bắc - Hàng: 01 - Số mộ: 56
Nguyễn Hữu Nhạc 1930 1976 Xóm 13, Hải Long, Hải Hậu, Nam Hà Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh Khu: phía Bắc - Hàng: 02 - Số mộ: 20
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Phú Xuyên- Thường Tín- Hà Sơn Bình Khu: phía Bắc - Hàng: 10 - Số mộ: 15
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Đông Sơn- Yên Thế- Bắc Giang Khu: phía Nam - Hàng: 03 - Số mộ: 7
Nguyễn Hữu Nhạc 1946 1990 Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh Khu: phía Bắc - Hàng: 01 - Số mộ: 59
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Xóm 13, Hải Long, Hải Hậu, Nam Hà Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh Khu: phía Tây - Hàng: 10 - Số mộ: 15
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Hòa Vang, Đà Nẵng Khu: phía Bắc - Hàng: 02 - Số mộ: 20
Nguyễn Hữu Nhạc 1935 1987 Bình Triệu, Thăng Bình, Quảng Nam Khu: phía Nam - Hàng: 08 - Số mộ: 46
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Đông Sơn- Yên Thế- Bắc Giang Khu: phía Bắc - Hàng: 10 - Số mộ: 15
Nguyễn Hữu Nhạc 1927 1957 Xóm 13, Hải Long, Hải Hậu, Nam Hà Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh Khu: phía Bắc - Hàng: 02 - Số mộ: 20
Nguyễn Hữu Nhạc 1928 1969 Bình Triệu, Thăng Bình, Quảng Nam Khu: phía Bắc - Hàng: 02 - Số mộ: 20
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Xóm 13, Hải Long, Hải Hậu, Nam Hà Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh Khu: phía Bắc - Hàng: 10 - Số mộ: 15
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Xóm 13, Hải Long, Hải Hậu, Nam Hà Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh Khu: phía Tây - Hàng: 01 - Số mộ: 84
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Đông Sơn- Yên Thế- Bắc Giang Khu: phía Đông - Hàng: 10 - Số mộ: 28
Nguyễn Hữu Nhạc 1929 1977 Xóm 13, Hải Long, Hải Hậu, Nam Hà Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh Khu: phía Tây - Hàng: 01 - Số mộ: 98
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Xóm 13, Hải Long, Hải Hậu, Nam Hà Thạch Tân, Thạch Hà, Hà Tĩnh Khu: phía Bắc - Hàng: 02 - Số mộ: 20
Nguyễn Hữu Nhạc 1925 1957 Phú Xuyên- Thường Tín- Hà Sơn Bình Khu: phía Đông - Hàng: 12 - Số mộ: 83